Mùa hạ nắng vàng, mùa xa rời. Mùa phượng, mùa thi, mùa chia tay

Nhắc việc từ Sở GDĐT T.P Hồ Chí Minh

87