Mùa hạ nắng vàng, mùa xa rời. Mùa phượng, mùa thi, mùa chia tay

Tổ trưởng

Lê Phúc Hậu
Lê Phúc Hậu

Ngày sinh: 20/2/1992

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0379730339