Thứ năm, 1/4/2021, 15:6
Lượt đọc: 28

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2021

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nguồn tin: Bộ Giáo dục và Đào tạo

88