Mùa hạ nắng vàng, mùa xa rời. Mùa phượng, mùa thi, mùa chia tay

Tổ trưởng

Trần Thị Kim Trăng
Trần Thị Kim Trăng

Ngày sinh: 2/9/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tiền Giang

Trình độ :Trung học chuyên nghiệp

Điện thoại riêng: 0979987937